| __ \ (_) | \/ | | (_) | |__) |__ _ __ ___ _ __ _ _ __ | \ / | ___ __| |_ __ _ ___ ___ | ___/ _ \ '__/ __| |/ _` | '_ \| |\/| |/ _ \/ _` | |/ _` | / __/ _ \ | | | __/ | \__ \ | (_| | | | | | | | __/ (_| | | (_| || (_| (_) | |_| \___|_| |___/_|\__,_|_| |_|_| |_|\___|\__,_|_|\__,_(_)___\___/

آنتروسكوپی

آنتروسكوپی

نتایج غیر طبیعی ممکن است نشان دهد که پزشک تومور، بافت غیر طبیعی یا خونریزی در روده کوچک را کشف کرده است. سایر علل احتمالی انتروسکوپی غیرطبیعی عبارتند از:

  • کمبود ویتامین B-12
  • یک ویروس معده یا روده
  • بیماری کرون که یک بیماری التهابی روده است
  • لنفوم که سرطان غدد لنفاوی است
  • بیماری ویپل، که عفونتی است که مانع از جذب مواد مغذی توسط روده کوچک می شود

پزشک یک قرار ملاقات بعدی با شما تعیین می کند تا معنای نتایج شما را توضیح دهد.